Statut Stowarzyszenia

 • W celu skupienia sił dążących do zachowania patriotycznej postawy społeczeństwa w odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej;
 • Wobec dowiadczeń nabytych w latach okupacji i totalitarnych rządów komunistycznych;
 • Pomni dziedzictwa Narodu Polskiego i dokonań Polaków zamieszkałych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej;
 • Przekonani o bezwzględnej potrzebie ukazywania prawdy historycznej o tych Ziemiach, będących przez stulecia przedmurzem chrzecijaństwa i terenem dziejowej misji Polski;
 • Świadomi wyzwania nowej epoki odpowiedzialnoci historycznej przed przyszłymi pokoleniami za losy polskoci na Ziemiach Kresowych – Rodziny osadników, obecnie zamieszkałe na obszarze terytorium Rzeczypospolitej postanowiły powołać do życia Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresowych Ziem Wschodnich.

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, zwane w dalszej części niniejszego Statutu w skrócie “Stowarzyszeniem”, jest niezależnym zrzeszeniem obywateli polskich spośród rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych, zamieszkałych na ziemiach Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polski i utraconych w wyniku II Wojny Światowej w 1939 r.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U.Nr 20 poz.104 wraz z późniejszymi zmianami) i niniejszego Statutu.
 3. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i z tego tytułu posiada osobowość prawną, a jego samodzielność podlega ochronie sądowej.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem innych Stowarzyszeń działających na terenie Rzeczypospolitej Polski o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym – zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym Rzeczypospolitej Polski.
 5. Stowarzyszenie może przyjmować na członków indywidualnych – członków innych Stowarzyszeń polskich – jeżeli to nie narusza wewnętrznego prawa polskiego i zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.
 6. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa. Obszar działalności Stowarzyszenia obejmuje teren Rzeczypospolitej Polski.
 7. Stowarzyszenie używa pieczęci, druków, godła i oznak organizacyjnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami i przepisami odnośnego prawa.
 8. Stowarzyszenie – w oparciu o obowiązujące przepisy – może prowadzić pozastatutową działalnoć gospodarczą, z której dochód – jako uboczne źródło dochodów – przeznaczony będzie na realizację zadań statutowych Stowarzyszenia.

Cel i środki działania Stowarzyszenia

§ 2

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Kultywowanie tradycji historycznych i patriotycznych wywodzących się z Kresów Wschodnich.
 2. Nawiązywanie kontaktów z Polakami żyjącymi na Kresach, udzielanie im pomocy moralnej i materialnej, wymiana kulturalna z ich organizacjami.
 3. Upamiętnianie i dokumentowanie losów ludności polskiej na Kresach – szczególnie osadników wojskowych i cywilnych.
 4. Udzielanie pomocy swoim członkom w Kraju i za granicą.
 5. Zdobywanie środków na działalnoć organizacyjną.
 6. Rozwijanie współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami związanymi z dziejami, tradycją i kulturą polską w Kraju i za granicą.

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Świadczenie pomocy prawnej i fizycznej swoim członkom.
 2. Pogłębianie wiadomoci o wkładzie Polaków do historii, kultury i rozwoju gospodarczego Kresów Wschodnich a w szczególności osadnictwa lat 1920 – 1939.
 3. Organizowanie tematycznych odczytów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, spotkań z Polakami obecnie zamieszkałymi na Kresach itp. przedsięwzięcia dokumentujące polskość tych Ziem.
 4. Rozwijanie życia towarzyskiego wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.
 5. Zasilanie bibliotek polskich i szkół na obczyźnie w tematyczne polskie wydawnictwa.
 6. Udzielanie pomocy w zakresie konserwacji i rekonstrukcji zabytków polskości, kaplic, kościołów, cmentarzy i pomników na ziemiach kresowych.
 7. Wydawanie i wspieranie (sponsorowanie) wydawnictw i opracowań historyczno-dokumentacyjnych odnoszących się do Kresów, szczególnie do osadnictwa.
 8. Popieranie prac naukowo-badawczych i szkoleniowych na temat Kresów Wschodnich, inicjowanych w Kraju i na obczyźnie.
 9. Przygotowanie do pracy Statutowo-organizacyjnej młodego pokolenia byłego Związku Osadników – jako zmiany pokoleniowej obecnej generacji osadniczej.
 10. Inne działania, jakie Zarząd Stowarzyszenia lub Walne Zjazdy uznają za właściwe dla rozwoju i potrzeb Stowarzyszenia – w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym Prawem.

§ 4

 1. Cele Stowarzyszenia okrelone § 2 i 3 niniejszego Statutu będą realizowane przez zespoły członkowskie, powoływane przez Zarząd lub Walne Zgromadzenie, jako tematyczne komisje, zespoły, sekcje, podkomisje itp., obejmujące problematykę:
 1. Administracyjno-organizacyjną
 2. Prawną
 3. Prasowo-informacyjną
 4. Historyczno-archiwalną
 5. Ds. Młodzieży
 6. Szczegółowy zakres i tematykę pracy poszczególnych Komisji ustalą Regulaminy organizacyjne, opracowane przez Zarząd Stowarzyszenia i członków przedmiotowych Komisji.

Władze Stowarzyszenia

§ 5

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 6

 1. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależnoci od decyzji Walnego Zebrania.
 2. Funkcje na tym samym stanowisku można pełnić tylko przez okres dwóch kadencji. Uzupełnienia składu władz dokonuje się na najbliższym Walnym Zebraniu, lub w trybie okrelonym w § 13 statutu.
 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością co najmniej połowy członków Zarządu o ile postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.
 2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo.
 3. Walne zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na cztery lata.
 5. Walne zebranie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia:
 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. Na wniosek 10 zwyczajnych członków Stowarzyszenia
 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia nie później niż jeden miesiąc od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.

§ 7

 1. Walne Zebranie Stowarzyszenia jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i ostateczną instancją w podejmowaniu decyzji dotyczących działalności statutowej.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy:
 1. Uchwalanie kierunków i programu praktycznej działalności organizacyjnej i finansowej Stowarzyszenia – stosownie do zadań określonych Statutem.
 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 3. Wybór Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 4. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu, rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz w sprawach majątkowych.
 5. Ustalanie wysokoci składek członkowskich i wpisowego.
 6. Uchwalanie budżetu.
 7. Rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania i nie zastrzeżonych do kompetencji innych Władz Stowarzyszenia.
 8. Uchwalanie regulaminu obrad i formy głosowania.
 9. Rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Zarządu.
 10. Podejmowanie innych decyzji, które wymagają zgody Walnego Zebrania.
 1. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Walnego Zebrania, Zarząd zawiadamia członków pisemnie co najmniej na 15 dni przed terminem.
 2. Uchwały Walnego Zebrania w pierwszym terminie zapadają zwykłą większością głosów przy obecnoci co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Przy braku quorum, po upływie jednej godziny od wyznaczonego pierwszego terminu – uchwały podjęte w drugim terminie zapadają większością głosów bez względu na liczbę obecnych na Zebraniu.
 3. W Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone wyłącznie przez Zarząd Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 8

 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7…9 członków w tym:
 1. Prezesa
 2. Dwóch zastępców prezesa
 3. Sekretarza
 4. Skarbnika
 5. Członków (2…4)
 6. Prezes jest wybierany bezporednio przez Walne Zebranie, pozostałe funkcje w Zarządzie są ustalane na pierwszym posiedzeniu Zarządu.
 7. Zarząd spośród siebie wybiera członków odpowiedzialnych za prowadzenie spraw dotyczących poszczególnych tematycznych działów pracy Stowarzyszenia okrelonych w §4 statutu.
 1. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 2. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecnoć co najmniej połowy członków Zarządu – w tym Prezesa lub jednego z jego zastępców, Skarbnika i Sekretarza. §6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.
 3. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi lub w razie jego nieobecności Z-cy Prezesa ds. organizacyjnych.

§ 9

Do kompetencji Zarządu należy bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami, a w szczególności:

 1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 2. Wykonywanie Uchwał rocznych i okresowych planów pracy oraz preliminarza budżetowego.
 3. Powoływanie komisji, zespołów, grup, sekcji oraz ich rozwiązywanie.
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków.
 5. Wnioskowanie do walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
 6. Zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami i uchwałami Walnego Zebrania.
 7. Składanie sprawozdań z działalnoci Stowarzyszenia.
 8. Rozstrzyganie sporów i podejmowanie uchwał w obrębie Stowarzyszenia w sprawach bieżącej działalności statutowej.
 9. Zwoływanie posiedzeń Zarządu oraz Walnych Zebrań.
 10. Zapraszanie gości na Walne Zebranie.
 11. Ustalanie trybu i regulaminu swych prac oraz dla stałych komisji problemowych – przy ich udziale.
 12. Zawiadamianie organu nadzorującego o zmianach Statutu oraz zmianach we władzach, zgodnie z Prawem o Stowarzyszeniach.
 13. W przypadku rozwiązania się Stowarzyszenia przeprowadzenie jego likwidacji zgodnie z Art. 36 Prawa o Stowarzyszeniach z dnia 7.IV.1989 r.

§ 10

 1. Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufania członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 3. Usunięty lub zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 11

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.
 5. Do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Przeprowadzanie rocznych i okresowych kontroli działalności Statutowej i finansowej Stowarzyszenia.
 2. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia.
 3. Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu oraz składanie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Składanie zastrzeżeń w stosunku do działalności Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że takie działanie Zarządu może przynieść szkody Stowarzyszeniu.
 5. Występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.
 6. Przewodniczący lub Sekretarz Komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu.
 7. Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej połowy członków. §6 pkt 2 stosuje się odpowiednio.

§ 12

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością głosów.
 3. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od podjęcia uchwały o odwołaniu lub zawieszeniu.

§ 13

W przypadku powstania w toku bieżącej kadencji wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo kooptacji nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu władz pochodzących z wyboru.

Sąd Koleżeński

§ 14

 1. Koleżeński Sąd Honorowy wybierany jest przez Walne Zebranie w liczbie trzech członków. Na pierwszym zebraniu Sąd wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
 2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy orzekanie w sprawach między członkami Stowarzyszenia wynikających z ich działalności.
 3. Sąd zbiera się na wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do tego wniosku w okresie 1 miesiąca.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia na piśmie przy udziale wszystkich członków Sądu.

Członkowie Stowarzyszenia

§ 15

 1. Stowarzyszenie składa się z członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Polski spośród rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych, mający pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie pozbawiony praw publicznych który podpisze deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia, zobowiązując się do przestrzegania zasad prawnych i ideowych określonych Statutem.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i prawne, które zadeklarują współpracę ze Stowarzyszeniem.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne szczególnie zasłużone w przeszłości dla Kresów Wschodnich jak i w obecnej rzeczywistosci wg uznania przyjętego każdorazowo Uchwałą Walnego Zebrania Stowarzyszenia.
 5. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie deklaracji zgłoszenia, popartej przez dwóch członków zwyczajnych.

Prawa i obowiązki członków

§ 16

Członkowie zwyczajni i wspierający są zobowiązani:

 1. Dbać o rozwój i osiąganie celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Władz Stowarzyszenia.
 3. Brać czynny udział w pracach Stowarzyszenia.
 4. Regularnie opłacać zadeklarowane składki członkowskie.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybierani do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w Walnych Zebraniach z głosem stanowiącym.
 2. Korzystać z pomocy Stowarzyszenia w realizacji zadań statutowych.
 3. Zgłaszać postulaty i propozycje wobec władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający i honorowi mają prawo udziału w zebraniach, bieżących pracach Stowarzyszenia, zgłaszania postulatów, wniosków i uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na walnym zebraniu.

Utrata członkostwa

§ 18

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

 1. Pisemnego oświadczenia członka o wycofaniu się lub rezygnacji z udziału w pracach Stowarzyszenia,
 2. Wykluczenie przez Zarząd w następstwie działania sprzecznego z zasadami ideowymi Stowarzyszenia, jego Statutem albo nie licującego z godnością członka Stowarzyszenia,
 3. Skreślenie przez Zarząd z listy członków następuje na skutek nie płacenia składek członkowskich przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 4. Utraty osobowości prawnej członka,
 5. Rozwiązania Stowarzyszenia,
 6. Zgonu członka.

Członkowi wykluczonemu przez Zarząd przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od daty doręczenia Uchwały o wykluczeniu.

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 19

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
 1. Wpisowe i składki członkowskie,
 2. Darowizny, zapisy, spadki,
 3. Dotacje na realizację zadań zleconych,
 4. Dochody z majątku i imprez,
 5. Dochody z własnej działalności gospodarczej,
 6. Odsetki od kapitałów,
 7. Inne wpływy.

§ 20

 1. Pisma i dokumenty dotyczące praw i obowiązków majątkowych podpisuje Prezes lub jego zastępca oraz skarbnik.
 2. Inne pisma wymagają podpisu prezesa i sekretarza lub innego członka Zarządu.

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 21

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjęte większocią 2/3 głosów przy co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania i zatwierdzone przez władzę rejestracyjną.

§ 22

 1. Rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania podjętej większocią 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, zaś w drugim bez względu na ilość obecnych członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek. Jeżeli Walne Zebranie nie podjęło takiej uchwały o przeznaczeniu majątku, orzeka Sąd zgodnie z Art. 38 i 39 Prawa o Stowarzyszeniach.
 3. Walne Zebranie wyznaczy likwidatora, który po zakończeniu prac, sporządza sprawozdanie i przedstawia organowi rejestrującemu wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru stowarzyszeń.

KONIEC

Warszawa dn.29.04.1996r.
wersja ostateczna zatwierdzona 04.06.1996r.